การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะผู้ติดเชื้อ

Featured post

การตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิใบไม้ตับด้วยการตรวจแอนติเจนของพยาธิในปัสสาวะผู้ติดเชื้อ โดย ชนิกา วรสิทธิ์ และคณะ ตีพิมพ์ในวารสาร PLOS Neglected Tropica

Read More

Share

Appealing Display Matters

Educational writing is an astounding portion of your work for a student. Also, it can be utilized in your persuasive essay. This means you are

Read More

Share

Isan Cohort คนอีสานดูแลกันให้มั่นยืน

มะเร็งท่อน้ำดี อยู่คู่กับคนอีสานมานานหลายทศวรรษ เป็นมรดกอีสานที่ไม่พึงปรารถนา สาเหตุหลักคือปลาขาวดิบที่นำมารับประทานแบบสุกๆ ดิบๆ แล้วติดเชื้อพย

Read More

Share

การประชุมวิชาการประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยโครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมร่วมกับโครงการ CASCAP จัดการประชุ

Read More

Share

11. ระบบภูมิสารสนเทศ

โครงการที่ 11 “ระบบภูมิสารสนเทศโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย” โดย ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระกำธร มีว

Read More

Share